Stichting Christian Children en ANBI verplichting

Stichting Christian Children staat bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer 8156 74247 als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Per 1-1-2012 is de nieuwe geefwet van kracht geworden waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven nog interessanter om Stichting Christian Children financieel te ondersteunen.

Overzicht activiteiten SCC

De activiteiten in 2020 bestonden voornamelijk uit:
1. Het houden van bestuursvergaderingen en andere overleggen.
2. Houden van presentaties in kleine en grote kring.
3. Bezoeken en spreken van sponsorouders met als doel:
  – informeren naar hun ervaring met SCC in het algemeen en hun sponsorkind in het bijzonder;
  – bespreken van een nieuw kind bij afstuderen van hun huidig sponsorkind.
4. Regelmatige communicatie met The Philippines Netherlands Christian Foundation (PNCF) in Manilla.

In april 2019 is een bezoek gebracht aan de Filipijnen, waarbij het 30 jarig bestaan is gevierd en bijna alle gesponsorde kinderen persoonlijk zijn bezocht in hun thuissituatie, waarbij zij intensief zijn geïnterviewd. Tevens is er een foto en videoreportage gemaakt. Een verslag van dit bezoek treft u op de site aan.

Tijdens het verblijf in de Filipijnen is een General Assembly (ledenvergadering) gehouden waarbij alle betrokkenen aanwezig waren:

  – Leden van het PNCF Inc. bestuur
  – Delegatie uit Nederland
  – Begeleiders van de kinderen
  – Gesponsorde kinderen
  – Afgestudeerde (inmiddels volwassen) kinderen

Tevens is van beiden stichtingen een gezamenlijke bestuursvergadering gehouden. Op deze vergadering zijn de financiële cijfers van de PNCF besproken en gecontroleerd, zijn diverse lopende zaken besproken en is beleid op elkaar afgestemd.

Het ligt in de planning om in 2022 wederom een bezoek aan de Filipijnen te brengen. Dit bezoek is vooral afhankelijk van de ontwikkelingen in de bestrijding van de COVID-19 pandemie.

Financiële verantwoording boekjaar 2020

Staat van Baten en Lasten 2020

Baten
Sponsorgelden                                                   10.250
Donaties                                                                   4.145
Bijdrage BPK Arnhem                                       3.000
Legaat                                                                   30.000
Ontvangen Kerstdonaties                              2.440  +
                                                                                   49.835

Lasten
Ondersteuning Kinderen                                13.500
Vergoeding werknemer PNCF                       4.200
Administratie & Ondersteuning PNCF       1.800
Pastorale ondersteuning Ptr. M. Jara           400
Porto- en Websitekosten                                      521
Kerstdonaties Staff en kinderen                  3.350   +
  
                                                                                   23.771

Overschot                                                              26.064

Toelichting Overschot

In 2019 heeft de stichting een legaat voor doorlopende ondersteuning van kinderen ontvangen.
Het bestuur heeft hiervoor een meer jaren planning opgesteld en besloten jaarlijks uit het legaat
10 kinderen te ondersteunen.
In 2020 is voor deze ondersteuning een bedrag onttrokken van € 4.403.
Het resterend legaat saldo uitkomt op € 77.371.                       

In 2020 is een vrij besteedbaar legaat ontvangen van € 30.000.
Vooralsnog zal dit legaat als bestemmingsreserve opgenomen worden.
Rekening houdend met de onttrekking uit het legaat van 2019 komt het overschot uit op € 467.
Voor het bezoek aan Manilla in 2022/2023 wordt een bedrag van € 500 gereserveerd.

Overzicht voorgenomen bestedingen

Ondersteuning kinderen sponsorouders                   10.500
Ondersteuning kinderen vanuit legaat                          4.500
vergoeding werknemer Filipijnen PNCF                       4.200
Administratie & Ondersteuning PNCF                            1.800
kosten: Porto, Website en bank                                            750

Toelichting voorgenomen bestedingen

Naast deze voorgenomen bestedingen worden de sponsorgelden voldaan.
Aangezien deze bijdrage van de sponsorouders 1 op 1 aan de schoolkosten van de kinderen
worden betaald vallen deze inkomsten en uitgaven tegen elkaar weg


De aanwezige sponsorkinderen met hun ouders General Assembly
Max Daniel, voorzitter van de SCC spreekt de kinderen en ouders toe
Pastor Marc Jara, voorzitter PNCF
Scroll to top